Dycha z geografii

Sprawdź, czy dasz radę. Rozwiąż test składający się z losowych 10 pytań z liczby ponad półtora tysiąca znajdujących się w bazie.

0%

Dycha z geografii

1 / 10

1. Podaj nazwę kraju

2 / 10

2. Na mapie numerami od 1 do 5 oraz literami A, B oznaczono wybrane państwa.

Poniżej wymieniono informacje, z których część odnosi się do państwa A, natomiast reszta do państwa B.
Zaznacz informację odnoszącą się wyłącznie do państwa oznaczonego na mapie literą B.

3 / 10

3. Zadanie wykonaj na podstawie mapy. Którym numerem zaznaczono państwo, gdzie zbiory soi należą do jednych z najwyższych w świecie?

4 / 10

4. Do wymienionych cech rolnictwa dobierz właściwy region, wybrany spośród oznaczonych na mapie literami (A–D):

Niewielka powierzchnia użytków rolnych przypadająca na 1 mieszkańca wymusiła intensyfikację produkcji rolnej poprzez duże nakłady pracy, przy zastosowaniu nawadniania.

5 / 10

5. Zadanie wykonaj na podstawie mapy, na której przedstawiono wielkości plonów i zbiorów buraków cukrowych w poszczególnych województwach w 2015 r. Poniżej wymieniono wybrane czynniki wpływające na wielkość produkcji roślinnej. Który z nich dotyczy województwa o następującej charakterystyce:

Województwo miało największy udział w zbiorach buraków cukrowych w Polsce, mimo plonów zbliżonych do średniej krajowej.

6 / 10

6. Na rysunku przedstawiono piramidę wieku i płci ludności Warszawy w 2016 r. Dokończ zdanie: W Warszawie w grupie wiekowej 25–45 lat podwyższony na tle Polski wskaźnik ... (1 lub 2) jest głównie skutkiem.... (A,B,C lub D)

7 / 10

7. Którego z wymienionych surowców dotyczy poniższy opis: Szerokie zastosowanie tego surowca powoduje, że jego wydobycie nieustannie wzrasta i uważa się go za surowiec strategiczny. Niemal 1/3 jego wydobycia pochodzi z bliskiego wschodu.

Jeżeli kojarzysz położenie kontynentów na mapie świata (i w przybliżeniu współrzędne geograficzne) , to liczba możliwych odpowiedzi spada do 2. Jeżeli kojarzysz, że ryft to coś podłużnego - zostaje jedna odpowiedź.

8 / 10

8. Na rysunkach przedstawiono lokalizację wybranych jezior na mapie świata oraz podano ich maksymalną głębokość. Do opisu dopasuj literę przyporządkowaną rysunkowi odpowiedniego jeziora. Jezioro to położone jest w strefie ryftu wschodnioafrykańskiego. Jest najgłębszym jeziorem na kontynencie.

9 / 10

9. Która z cech dotyczących zawartości substancji odżywczych w wodach jeziora dotyczy jezioro dystroficznego?

Musisz odnieść się do własnej wiedzy...

10 / 10

10. Na podstawie mapy oceń, które ze zdań jest prawdziwe?

Your score is

The average score is 51%

0%

Czujesz, że masz braki? Pomóż sobie wykorzystując materiały GeoEdukacji.