Piątki z działów

Sprawdź, czy dasz radę. Rozwiąż test składający się z losowych 5 pytań z poszczególnych działów.

Category: piątki z działów

Szybkie 5 pytań z poszczególnych działów

0%

Piątka z Ziemi we Wszechświecie

1 / 5

1. Na fotografii przedstawiono przykład zjawiska występującego na granicy mezosfery i termosfery, które najczęściej obserwowane jest na Ziemi w wysokich szerokościach geograficznych. Zaznacz czynnik, który wpływa na powstawanie zjawiska przedstawionego na fotografii.

2 / 5

2. Na rycinach przedstawiono widome drogi Słońca nad horyzontem w dniach równonocy i przesileń dla wybranych szerokości geograficznych.

Wybierz poprawne dokończenie zdania:

W dniu 22 VI na półkuli północnej ...................................promienie słoneczne padają w południe pod mniejszym kątem niż w miejscu przedstawionym na rycinie A.

3 / 5

3. Na mapie politycznej Europy zaznaczono wybrane miasta. Obok nazw miast podano ich współrzędne geograficzne. Podaj nazwę miasta, w którym: 22 czerwca dzień trwa najdłużej

4 / 5

4. Na schematycznym rysunku przedstawiono Słońce, Ziemię i Księżyc w dwóch różnych położeniach wynikających z ruchu tych ciał niebieskich.. Oceń, które ze zdań jest błędne..

5 / 5

5. Jaką literą na rysunku zaznaczono planetę, której dotyczy poniższy opis: Ukształtowanie powierzchni tej "czerwonej planety" charakteryzuje się występowaniem licznych kraterów uderzeniowych, łańcuchów górskich oraz wygasłych wulkanów. Jednym z wulkanów jest Olympus Mons, uważany za najwyższe wzniesienie w całym Układzie Słonecznym

Your score is

The average score is 43%

0%

0%

Piątka z atmosfery

1 / 5

1. Które ze zdań jest prawdziwe?

2 / 5

2. Na mapie literami A–F oznaczono wybrane stacje meteorologiczne. Liczby ukazują roczną sumę opadów w danej stacji (w milimetrach). W której stacji o wielkości opadów decyduje przede wszystkim położenie w kotlinie górskiej

3 / 5

3.

4 / 5

4.

5 / 5

5.

Your score is

The average score is 38%

0%

0%

Piątka z hydrosfery

Na zasolenie wpływa albo "znikanie" wody (zostaje sól) - zwiększanie zasolenia; albo dopływ wody słodkiej - zmniejszanie zasolenia

1 / 5

1. Na wykresie przedstawiono zróżnicowanie średniego zasolenia przypowierzchniowych wód oceanicznych. Zaznacz cechę klimatu obszarów o największych wartościach zasolenia wód oceanicznych, która wywiera wpływ na tak duże stężenie soli w wodzie oceanicznej.

Kiedy występują większe opady w klimacie podrównikowym?

2 / 5

2. Na wykresach (A–D) przedstawiono średnie miesięczne wielkości przepływów wód w wybranych rzekach położonych na półkuli północnej. Podaj literę, którą oznaczono wykres przepływów wód rzeki o ustroju podrównikowym.

Gdzie jest Peru?

3 / 5

3. Na mapie oznaczono literami od A do F wybrane obszary, na których wystąpiły skutki zjawiska El Niño z 1997 roku. W którym miejscu wystąpiły powodzie w Peru oraz gwałtowny spadek połowów u wybrzeży Kolumbii o 20%?

To zadanie wymaga po prostu znajomości mapy, ale pamiętaj, że szukasz rzek wpadających do Atlantyku. Jeżeli jednak nie jesteś w stanie rozpoznać wszystkich rzek, być może w jakiejś grupie jesteś w stanie znaleźć te, które nie uchodzą do Atlantyku?

4 / 5

4. Zadanie wykonaj na podstawie mapy przedstawiającej zlewiska oceanów i obszarów bezodpływowych na Ziemi. Zaznacz zestaw rzek uchodzących do oceanu, który ma największą powierzchnię zlewiska.

Czym różnią się te zdjęcia i czy jest to zdarzenie ekstremalne?

5 / 5

5. Podaj nazwę ruchu wody morskiej, którego konsekwencje przedstawiono na fotografiach

Your score is

The average score is 51%

0%

0%

Piątka z procesów wewnętrznych

1 / 5

1. Który region należy wpisać w miejscu 2?

2 / 5

2. Którą skałę należy wpisać w miejsce A?

3 / 5

3. Zadanie wykonaj na podstawie fotografii przedstawiającej halit − minerał skałotwórczy tworzący jedną ze skał osadowych. Dokończ zdanie: Minerał przedstawiony na fotografii tworzy skałę osadową .....  (A, B lub C) , która wykorzystywana jest do produkcji ... (1,2 lub 3)

4 / 5

4. W miejscu oznaczonym którą z liter znajduje się hipocentrum?

5 / 5

5. Poniższe opisy odnoszą się do wybranych skał osadowych. Który opis dotyczy lessu?

Your score is

The average score is 70%

0%

0%

Piątka z procesów zewnętrznych

1 / 5

1.

2 / 5

2.

3 / 5

3. Uzupełnij zdanie: Intensywność procesów insolacji w strefie klimatów zwrotnikowych jest

4 / 5

4. Uzupełnij poniższe zdanie. Wybierz odpowiedź tak aby informowało o prawidłowościach dotyczących zmian cech elementów środowiska przyrodniczego wraz z biegiem rzeki. Zmienia się frakcja ziaren rumoszu skalnego, których średnica wraz z biegiem rzeki jest coraz

5 / 5

5. Na którym ze zdjęć przedstawiono kem?

Your score is

The average score is 40%

0%

0%

Piątka z biosfery i pedosfery

1 / 5

1. Na rysunku przedstawiono roślinność sawanny suchej w Afryce. Zaznacz poprawne dokończenie zdania. Numerami 1. i 2. oznaczono na rysunku

2 / 5

2. Przyporządkuj poziomy glebowe, oznaczone na fotografii numerami, do podanych poniżej informacji odnoszących się do zawartości głównych składników organicznych i mineralnych. Wybierz właściwy numer I‒IV. Poziom bogaty w związki żelaza

3 / 5

3. Na mapie oznaczono numerami od 1 do 4 obszary występowania czterech wybranych typów gleb. Podaj numer, którym oznaczono na mapie obszar występowania gleby o zawartości próchnicy większej niż w glebach występujących na pozostałych zaznaczonych obszarach.

4 / 5

4. Na rysunkach oznaczonych numerami od 1 do 4 przedstawiono piętrowy układ roślinności na czterech największych wyspach Japonii. Zaznacz poprawne dokończenie zdania. Piętrowy układ roślinności na wyspie wysuniętej najbardziej na północ przedstawiono na rysunku oznaczonym numerem

5 / 5

5. Podnóża masywu Kilimandżaro porasta przedstawiona na fotografii formacja roślinna złożona z ... (A lub B) występująca na glebach ... (1,2 lub 3)

Your score is

The average score is 61%

0%

0%

Piątka z ludności i osadnictwa

1 / 5

1. Zadanie wykonaj na podstawie wykresu przedstawiającego struktury wiekowe trzech wybranych państw świata (2012 r.). Dla którego z poniższych krajów charakterystyczny jest wykres oznaczony literą B?

2 / 5

2. Poniżej zamieszczono wykres przedstawiający model rozwoju demograficznego społeczeństw oraz piramidy płci i wieku charakterystyczne dla społeczeństw znajdujących się w II, III i V fazie rozwoju demograficznego. Dla której fazy rozwoju demograficznego jest charakterystyczna piramida płci i wieku oznaczona literą C?

3 / 5

3. Wykresy przedstawiają zmiany stopy urodzeń i stopy zgonów w wybranych państwach w latach 1990–2010. Którego z państw (A czy B) dotyczy problem dotyczący naturalnego ubytku ludności

4 / 5

4. W tabeli przedstawiono strukturę pracujących (w %) według sektorów gospodarki w wybranych krajach. Jaki kraj powinien zostać wpisany do tabeli w miejscu litery A?

5 / 5

5. Który z wymienionych krajów ma gęstość zaludnienia przekraczającą 200 osób na km2?

Your score is

The average score is 46%

0%

0%

Piątka z rolnictwa

1 / 5

1. Na fotografiach przedstawiono różne sposoby uprawy ryżu na obszarach o odmiennym stopniu rozwoju społeczno-gospodarczego.

Dokończ zdanie. Zaznacz odpowiedź A, B albo C oraz jedną z odpowiedzi 1–3.
Na fotografii 1. przedstawiono sposób sadzenia ryżu typowy dla rolnictwa ...................  (A, B lub C) charakterystycznego dla wyspy ......................... (1,2 lub 3)

2 / 5

2. Zadanie wykonaj na podstawie mapy.

Zaznacz wszystkie poprawne zakończenia zdania.
Obszary intensywnego rybołówstwa znajdują się:

3 / 5

3. Do wymienionych cech rolnictwa dobierz właściwy region, wybrany spośród oznaczonych na mapie literami (A–D):

Wysokotowarowe, wysoko zmechanizowane ekstensywne rolnictwo oparte na uprawie zbóż na terenach występowania gleb o wysokiej klasie bonitacyjnej

4 / 5

4. Na mapie wskazano wybrane regiony rolnicze świata, które oznaczono literami od A do D. Jaką literą zaznaczono region, którego cechy opisano poniżej:

Przeważa towarowa i intensywna produkcja zwierzęca nad towarową i intensywna produkcją roślinną.

5 / 5

5. Uprawa której z wymienionych niżej roślin jest możliwa na obszarze zaznaczonym na mapie literą A?

Your score is

The average score is 39%

0%

0%

Piątka z usług

1 / 5

1. Zadanie wykonaj na podstawie wykresu przedstawiającego udział wybranych państw w globalnej mocy zainstalowanej w elektrowniach jądrowych w roku 2013. W którym z wymienionych państw o rozwoju energetyki jądrowej decyduje wysoki poziom rozwoju gospodarczego i brak własnych dużych zasobów surowców energetycznych

2 / 5

2. Którego z wymienionych surowców dotyczy poniższy opis: Udział tego surowca zaczął maleć w połowie XX wieku w związku ze wzrostem kosztów wydobycia spowodowanych wyczerpywaniem się korzystnie zalegających złóż oraz z wprowadzaniem restrykcyjnych norm w zakresie ochrony środowiska oraz rozpowszechnianiem innych źródeł pozyskiwania energii.

3 / 5

3. Z pośród wymienionych państw wybierz to, które jest ważnym producentem ropy naftowej

4 / 5

4. Które ze źródeł energii odnawialnej jest najbardziej charakterystyczne dla Islandii?

5 / 5

5. Lokalizacja zakładów produkcyjnych oznaczonych na rysunku numerami od 1 do 4 jest ściśle związana z podłożem skalnym. Trzy z nich w procesie produkcyjnym wykorzystują wydobywane na miejscu, metodą odkrywkową, skały warstwy przypowierzchniowej. W którym miejscu jest możliwa lokalizacja cementowni?

Your score is

The average score is 68%

0%

0%

Piątka z problemów współczesnego świata

1 / 5

1. Na mapie zamalowano obszary państw, dla których w tabeli podano wybrane wskaźniki dotyczące sytuacji społeczno-gospodarczej w 2011 roku.

Który z wymienionych niżej krajów należy wpisać w tabeli w miejscu litery B?

2 / 5

2. Na mapie zaznaczono wybrane państwa, w których miały miejsce konflikty zbrojne w 2014 roku. Poniżej znajduje się opis wybranego konfliktu dotyczący jednego z zaznaczonych krajów:

Konflikt religijny między muzułmanami z organizacji "Boko Haram" a katolikami. Jest to jedno z najludniejszych państw Afryki, z bogatymi złożami ropy naftowej. W 2014 konflikt nasilił się po porwaniu 200 dziewcząt poszukiwanych m.in. przez lotnictwo Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii.

Podaj literą, którą zaznaczono na mapie kraj, którego dotyczy ten opis

3 / 5

3. Na mapie politycznej Afryki szarą barwą wyróżniono terytorium jednego z państw. Zaznacz dwie informacje odnoszące się do państwa zaznaczonego na mapie.

4 / 5

4. Na mapie numerami od 1 do 4 oznaczono wybrane państwa świata. Dobierz do podanych informacji nazwę państwa oraz jego numer (np Polska, 1)spośród oznaczonych numerami na mapie, do którego te informacje się odnoszą.

Państwo, w którym liczebnie przeważają chrześcijanie. Pomimo uzyskania suwerenności sytuacja polityczna się nie ustabilizowała, do czego przyczyniają się spory o przygraniczne regiony naftowe.

5 / 5

5. W tabeli przedstawiono strukturę procentową wytwarzania PKB w 2014 r. według sektorów gospodarki w Chinach, Indiach, Korei Południowej i Singapurze.

Zaznacz odpowiedź z poprawną kolejnością państw, dla których przedstawiono w tabeli strukturę procentową wytwarzania PKB według sektorów gospodarki.

Your score is

The average score is 42%

0%

0%

Piątka z rzeźby Polski

1 / 5

1. Który z procesów rzeźbotwórczych jest odpowiedzialny za powstanie Wydmy w Słowińskim Parku Narodowym?

2 / 5

2. Który z procesów rzeźbotwórczych jest odpowiedzialny za powstanie klifu w Jastrzębiej Górze?

3 / 5

3. Na mapie numerami 1.–4. oznaczono wybrane parki narodowe w Polsce.

Na terenie jednego z oznaczonych na mapie parków narodowych odbyła się wycieczka szkolna, podczas której uczniowie mogli obserwować: jaskinię, ostaniec krasowy, jezioro polodowcowe, wychodnię skał magmowych oraz bór świerkowy. Którą cyfrą zaznaczono ten park?

4 / 5

4. Zadanie wykonaj na podstawie ilustracji przedstawiającej fragment biegu Wisły. Uzupełnij zdanie:

Na ilustracji przedstawiono działalność rzeki charakterystyczną w ........................ biegu Wisły.

5 / 5

5. Na fotografii przedstawiono skutek jednego z rodzajów wietrzenia. Zaznacz poprawne dokończenie zdania.
Powyższa fotografia świadczy o:

Your score is

The average score is 59%

0%

0%

Piątka z klimatu, wód, roślinności i gleb w Polsce

1 / 5

1. Na mapie połączono liniami cztery grupy miejscowości. W tabeli podano wartości danych klimatycznych ‒ pochodzące z wybranego okresu w XX w. ‒ dla trzech miejscowości wchodzących w skład jednej z czterech grup zaznaczonych na mapie. 

Dokończ zdanie. Zaznacz właściwą odpowiedź spośród podanych.
W tabeli przedstawiono dane klimatyczne dla miejscowości, które są położone w przybliżeniu wzdłuż ............................

2 / 5

2. Na mapie literami A–D oznaczono stacje meteorologiczne, dla których w tabeli przedstawiono wybrane dane klimatyczne. Dla której ze stacji przedstawiono dane w czwartym wierszu tabeli?

3 / 5

3. Na podstawie mapy uporządkuj wymienione poniżej regiony geograficzne Polski w kolejności od najmniejszej do największej rocznej sumy opadów atmosferycznych. A. Pojezierze Pomorskie B. Kujawy C. Podhale D. Nizina Podlaska

4 / 5

4. Klimatodiagram oznaczony którą literą odpowiada miejscowości Gove?

5 / 5

5. W którym z miejsc zaznaczonych na mapie jeziora powstały w wyniku Procesów chemicznych rozwiniętych w skałach węglanowych

Your score is

The average score is 50%

0%

0%

Piątka z gospodarki Polski

1 / 5

1. Na fotografiach przedstawiono wybrane obiekty turystyczne znajdujące się w Krakowie, Łodzi, Zabrzu i Zamościu.

Którą literą zaznaczono obiekt znajdujący się w Zabrzu?

2 / 5

2. Na mapie literami A–E oznaczono okręgi przemysłowe: łódzki, poznański, tarnobrzeski, wałbrzyski i warszawski. Podaj trzy litery oznaczające na mapie okręgi przemysłowe, których rola w gospodarce Polski zmniejszyła się po 1990 r.

3 / 5

3. Zadanie wykonaj na podstawie mapy, na której przedstawiono wielkości plonów i zbiorów buraków cukrowych w poszczególnych województwach w 2015 r. Podaj nazwę województwa o następującej charakterystyce:

Województwo miało największy udział w zbiorach buraków cukrowych w Polsce, mimo plonów zbliżonych do średniej krajowej.

4 / 5

4. Gospodarstwa ekologiczne w Polsce powstały głównie w tych regionach, w których przeciętna powierzchnia gospodarstw rolnych na tle kraju jest niewielka.

Zaznacz poprawne dokończenie zdania.

W Polsce najwięcej ekologicznych gospodarstw rolnych powstało w województwach

5 / 5

5. W tabeli przedstawiono udział ziemniaków, owsa i pszenicy w ogólnej powierzchni zasiewów w Polsce w podanych latach (kolejność nazw roślin uprawnych nie ma związku z ich kolejnością w tabeli). Dokończ zdanie. Wybierz i zaznacz odpowiedź A, B albo C oraz jej uzasadnienie spośród odpowiedzi 1–3.

Zmiany udziału ziemniaków w strukturze zasiewów, przedstawione w wierszu ........... (A, B lub C) były spowodowane m. in. ........... (1,2 lub 3)

Your score is

The average score is 38%

0%

0%

Piątka z ludności Polski

1 / 5

1. Na wykresie przedstawiono zmiany wielkości zgonów w Polsce w latach 1946–2014 oraz urodzeń w latach 1946–1955 i 1995–2014. Zaznacz literę, którą oznaczono rysunek, będący poprawnym uzupełnieniem wykresu. Uzasadnij zmiany liczby urodzeń zachodzące w latach 1956–1994.

2 / 5

2. Na mapie przedstawiono zróżnicowanie wskaźnika przyrostu naturalnego (w ‰) w Polsce według województw w 2015 roku. Zaznacz zestaw województw uporządkowanych od najniższej do najwyższej wartości współczynnika przyrostu naturalnego w 2015 roku.

3 / 5

3. Na wykresie przedstawiono zmiany współczynnika urbanizacji w Polsce w latach 1946−2010. Literami A, B, C, D zaznaczono wybrane przedziały czasowe. W którym z nich nastąpił rozwój przemysłu wskutek otwarcia się socjalistycznej gospodarki Polski na kraje zachodnie. Lokalizowanie w miastach nowych inwestycji przemysłowych, finansowanych głównie z pożyczek zagranicznych.

4 / 5

4. W tabeli przedstawiono cechy demograficzne w 2014 r. wybranych województw w Polsce oznaczonych literami A−D. Na podstawie danych z tabeli przyporządkuj każdemu opisowi literę, którą oznaczono województwo. Województwo o: najwyższym współczynniku przyrostu rzeczywistego: .......

5 / 5

5. Na wykresie przedstawiono strukturę wieku i płci ludności Polski w 2010 roku. Które ze zdań jest błędne?

Your score is

The average score is 62%

0%

0%

Piątka z przemysłu

1 / 5

1. Na mapie oznaczono numerami 1–7 wybrane obszary wydobycia ropy naftowej na świecie. Do opisu obszaru wydobycia ropy naftowej dobierz nazwę obszaru oraz numer, którym został zaznaczony na mapie.

Obszar o trudnych warunkach wydobycia i transportu ropy naftowej wynikających z klimatu, ukształtowania powierzchni i obecności wieloletniej zmarzliny, znacznie oddalony od rynków zbytu. Do przesyłu ropy naftowej wykorzystuje się rurociąg i żeglugę morską.

2 / 5

2. W tabeli przedstawiono udział wybranych grup gałęzi w strukturze gałęzi przemysłu wybranych państw. Które z wymienionych Państw należy wpisać w miejscu B

3 / 5

3. W tabeli przedstawiono udział wybranych grup gałęzi w strukturze gałęzi przemysłu wybranych państw. Które z wymienionych Państw należy wpisać w miejscu A

4 / 5

4. Na wykresach przedstawiono udział głównych producentów w strukturze wydobycia wybranych surowców energetycznych na świecie w 2012 roku. Którego z poniższych surowców dotyczy wykres C?

5 / 5

5. Zaznacz poprawne dokończenie zdania. W pierwszej dekadzie XXI wieku największe wydobycie węgla kamiennego przy jednoczesnym największym tempie wzrostu wydobycia tego surowca było w

Your score is

The average score is 36%

0%

Czujesz, że masz braki? Pomóż sobie wykorzystując materiały GeoEdukacji.