Piątki z działów

Sprawdź, czy dasz radę. Rozwiąż test składający się z losowych 5 pytań z poszczególnych działów.

Category: piątki z działów

Szybkie 5 pytań z poszczególnych działów

0%

Piątka z Ziemi we Wszechświecie

1 / 5

1. Na wykresie przedstawiono długość dnia w trzech miastach w ciągu roku. Którego z miast przedstawionych na wykresie dotyczy poniższy opis:

Miasto, w którym maksymalna wysokość Słońca w momencie górowania w ciągu roku jest największa.

2 / 5

2.

Zadanie wykonaj na podstawie fotografii, na której przedstawiono zjawisko przyrodnicze obserwowane z powierzchni Ziemi

Uzupełnij poniższe zdanie. Wybierz właściwe odpowiedzi spośród podanych.
Zjawisko, które przedstawiono na fotografii, występuje przede wszystkim na obszarach A/B i jest konsekwencją C/D.

3 / 5

3. Zadanie wykonaj na podstawie zdjęcia satelitarnego, na którym przedstawiono oświetloną
i nieoświetloną promieniami słonecznymi część Europy i Afryki, wykonanego w wybranym
dniu maja (strona I barwnego materiału źródłowego).
Dokończ zdanie. Zaznacz odpowiedź A albo B oraz jedną z odpowiedzi 1–4.
Na fotografii przedstawiono sytuację, w której w Warszawie........................  (A lub B) co jest następstwem .......................... (1-4)

Zastanów się od czego zależy długość dnia 22 czerwca. Przypomnij sobie, jak wygląda to w Polsce. Pamiętaj, że na półkuli południowej sytuacja jest odwrotna.

4 / 5

4. Na mapie oznaczono literami A−D położenie wybranych miejsc na Ziemi. Oceń, która z poniższych informacji dotyczących skutków ruchów Ziemi, obserwowanych 22 czerwca w miejscach oznaczonych na mapie literami, jest fałszywa

5 / 5

5. Na rysunku siatki kartograficznej zaznaczono położenie Papeete (stolicy Polinezji Francuskiej) i pięciu innych miejsc na Oceanie Spokojnym oznaczonych literami od A do E. Uzupełnij zdania. Wpisz odpowiednią literę z rysunku: 22 grudnia dzień jest najdłuższy w miejscu oznaczonym literą ....... .

Your score is

The average score is 43%

0%

0%

Piątka z atmosfery

1 / 5

1. Klimatogramy A i B sporządzono dla dwóch wybranych stacji meteorologicznych. Zaznacz poprawne dokończenie zdania. Obie stacje meteorologiczne położone są w strefie klimatów

2 / 5

2. Na rysunku przedstawiono zjawiska pogodowe zachodzące w troposferze. Numerami 1. i 2. oznaczono wybrane rodzaje chmur. Którą z wymienionych niżej chmur zaznaczono na rysunku cyfrą 2?

3 / 5

3. Na schematycznych rysunkach zaznaczono trzy charakterystyczne położenia strefy zbieżności pasatów w ciągu roku. Kierunki wiania pasatów zaznaczono strzałkami. Literą X oznaczono pasat na jednej z półkul. Uzupełnij zdanie: Pasat, którego kierunek oznaczono na rysunku 1. literą X, wieje z...

4 / 5

4.

5 / 5

5.

Your score is

The average score is 41%

0%

0%

Piątka z hydrosfery

1 / 5

1. Na wykresach przedstawiono zróżnicowanie w ciągu roku dopływu wód słodkich do dwóch oceanów, liczonego jako suma przepływu w ujściach najważniejszych rzek głównych, uchodzących do tych oceanów. Która z wymienionych poniżej rzek uchodzi do Oceanu Indyjskiego?

Zastanów się, w którą stronę powinna płynąć woda, aby zadziałało ciśnienie hydrostatyczne, które pozwala pokonać grawitację

2 / 5

2. Na rysunkach przedstawiono wybrane typy źródeł. W których z nich woda wypływa na powierzchnię pod wpływem ciśnienia hydrostatycznego?

najgłębsze na świecie

3 / 5

3. Na rysunkach przedstawiono lokalizację wybranych jezior na mapie świata oraz podano ich maksymalną głębokość. Do opisu dopasuj literę przyporządkowaną rysunkowi odpowiedniego jeziora. Jest to jezioro pochodzenia tektonicznego, najgłębsze na świecie i ma największą pojemność. Gromadzi około 1/5 światowych zasobów wód słodkich.

Jaka jest różnica miedzy wodami artezyjskimi i subartezyjskimi?

4 / 5

4. Uzupełnij zdanie w taki sposób, aby dotyczyło wód artezyjskich: Wody subartezyjskie..................... na powierzchnię ziemi

Każda z odpowiedzi na to pytanie dotyczy innego czynnika. Zastanów się, czy jest on możliwy w miejscu zaznaczonym na mapie?

5 / 5

5. Która cecha dotyczy obszaru zaznaczonego na mapie literą A

Your score is

The average score is 56%

0%

0%

Piątka z procesów wewnętrznych

1 / 5

1. Zadanie wykonaj na podstawie mapy geologicznej, na której przedstawiono wiek skał budujących Islandię. Zaznacz dwie poprawne informacje odnoszące się do budowy geologicznej Islandii lub związków między jej budową geologiczną a innymi elementami środowiska geograficznego.

2 / 5

2. Zadanie wykonaj na podstawie rysunku, na którym przedstawiono uproszczony rozkład kontynentów w okresie triasu, ok. 200 mln lat temu. Na rysunku literą X oznaczono krę lądową. W okresie triasu fauna nie ograniczała się tylko do oceanów, lecz w znacznym zakresie opanowała też środowisko lądowe. Który z organizmów był charakterystyczny dla środowiska lądowego w omawianym okresie?

3 / 5

3. Którą z wymienionych skał należy wpisać w miejscu oznaczonym na schemacie literą B?

4 / 5

4. Zadanie rozwiąż na podstawie barwnej mapy przedstawiającej budowę geologiczną Ziemi. Podaj nazwę kontynentu, którego dotyczy poniższy opis wydarzeń geologicznych. Według prognoz w ciągu najbliższych kilkunastu milionów lat zostanie oderwana wschodnia część kontynentu.

5 / 5

5. Na którym ze zdjęć znajduje się plezjozaur?

Your score is

The average score is 56%

0%

0%

Piątka z procesów zewnętrznych

1 / 5

1.

2 / 5

2.

3 / 5

3.

4 / 5

4.

5 / 5

5. Na schematycznym rysunku przedstawiono koryto rzeki na wybranym odcinku w biegu środkowym. Literami A i B oznaczono wybrane miejsca na przeciwległych brzegach koryta rzeki. Te miejsca różnią się wieloma cechami, co jest wynikiem procesów, które wykonuje rzeka. Uzupełnij zdanie. W miejscu oznaczonym literą A, w porównaniu do miejsca oznaczonego literą B, brzeg jest ................ stromy

Your score is

The average score is 42%

0%

0%

Piątka z biosfery i pedosfery

1 / 5

1. Na rysunku przedstawiono wybrany profil glebowy. Uzupełnij zdanie, tak aby poprawnie opisywało warunki powstawania gleby, której profil przedstawiono na rysunku: Gleba ta powstaje pod lasami ... (A lub B) w warunkach klimatu ... (1 lub 2)

2 / 5

2. W tej strefie roślinnej świata lasy cechują się brakiem sezonowej rytmiki w życiu roślin, bogactwem gatunkowym drzew, wielowarstwowym układem drzewostanu oraz obfitością lian i epifitów. Drzewa mają wysokie pnie, pospolite jest zjawisko kauliflorii. Wnętrze lasu jest bardzo cieniste, wskutek czego słabo wykształcają się warstwy krzewów i runa. Dokończ zdanie: Opisana strefa roślinna wykształciła się na ... (A, B lub C) które charakteryzują się... (1 lub 2)

3 / 5

3. Podaj nazwę poziomu glebowego, którego dotyczy poniższy opis: Składa się głównie z materiału mineralnego. Jest mało zmieniony przez procesy glebotwórcze.

4 / 5

4. Którego z poziomów glebowych oznaczonych na fotografii literami dotyczy poniższy opis: Powstaje w wyniku nagromadzenia związków żelaza i glinu oraz nierozłożonych cząstek mineralnych.

5 / 5

5. Na rysunku przedstawiono wartości średniej rocznej temperatury powietrza, sumy opadów rocznych i średniego czasu trwania okresu wegetacyjnego w Azji wzdłuż odcinka wybranego południka. Jaką formację roślinną należy wpisać w miejscu oznaczonym literą C?

Your score is

The average score is 61%

0%

0%

Piątka z ludności i osadnictwa

1 / 5

1. Zadanie wykonaj na podstawie barwnej mapy przedstawiającej zróżnicowanie wskaźnika urbanizacji według państw.

Na mapie numerami 1, 2, 3 oznaczono wybrane regiony. Poniżej literami A‒C oznaczono trzy opisy. Jeden z nich charakteryzuje urbanizację pozorną (nadurbanizację), która pojawiła się w XX wieku i wciąż kształtuje aglomeracje w pewnym wielkim regionie demograficznym świata.

Regionowi, dla którego to zjawisko jest charakterystyczne, odpowiada na mapie numer

2 / 5

2. Zadanie wykonaj na podstawie mapy przedstawiającej rozmieszczenie ludności na świecie. Którą cyfrą zaznaczono następujący region:

Sahel

3 / 5

3. Zadanie wykonaj na podstawie barwnej mapy, na której numerami 1–5 oznaczono obszary wybranych kręgów kulturowych wyodrębnionych na podstawie religijnego, językowego i etnicznego zróżnicowania ludności. Wybierz numer odpowiadający kręgowi kulturowemu, którego ta informacja dotyczy:

Wyznawanie konfucjanizmu wiąże się ze zdyscyplinowaniem, z pracowitością i ze skłonnością do poświęceń, co wpływa na przyspieszenie rozwoju ekonomicznego.

4 / 5

4. W którym z wymienionych państw ma miejsce eksplozja demograficzna?

5 / 5

5. Jak się nazywa rodzina językowa, z której wywodzi się język urzędowy na Litwie?

Your score is

The average score is 44%

0%

0%

Piątka z rolnictwa

1 / 5

1. Na diagramach przedstawiono udział w produkcji światowej głównych producentów bawełny i kukurydzy w 2017 r.

Które ze zdań są błędne?

2 / 5

2. Uzupełnij zdanie:

Uzupełnij zdanie. Zaznacz literę A lub B oraz cyfrę 1 lub 2.
Chów przedstawiony na fotografii B występuje w krajach o ................ (A lub B) i jest charakterystyczny dla państw ....................... (1 lub 2)

3 / 5

3. Na mapie numerami 1–3 oznaczono wybrane obszary chowu bydła. W którym miejscu dominuje chów intensywny mleczny?

4 / 5

4. Do wymienionych cech rolnictwa dobierz właściwy region, wybrany spośród oznaczonych na mapie literami (A–D):

Na słabo zaludnionym terenie rozwinął się ekstensywny chów owiec, oparty na naturalnych, półsuchych pastwiskach

5 / 5

5. Na fotografii przedstawiono pola ryżowe na Bali (Indonezja). Zaznacz poprawne dokończenie zdania.
Dla obszaru przedstawionego na fotografii charakterystyczne jest rolnictwo typu

Your score is

The average score is 33%

0%

0%

Piątka z usług

1 / 5

1. Na mapie świata numerami od 1 do 6 oznaczono miejsca lokalizacji wybranych przedsiębiorstw. Który z wymienionych czynników lokalizacji dotyczy Google w Kalifornii

2 / 5

2. Na mapie świata numerami od 1 do 6 oznaczono miejsca lokalizacji wybranych przedsiębiorstw. Którą cyfrą zaznaczono lokalizację zakładów przemysłu farmaceutycznego w Bazylei

3 / 5

3. Na mapie świata numerami od 1 do 6 oznaczono miejsca lokalizacji wybranych przedsiębiorstw. Którą cyfrą zaznaczono lokalizację elektrowni geotermalnej w Wairakei w Nowej Zelandii.

4 / 5

4. W tabeli przedstawiono zużycie surowców energetycznych (w ekwiwalencie węgla kamiennego) według kontynentów w wybranych latach. Jednym ze wskaźników zmian zachodzących w gospodarce światowej jest zużycie surowców energetycznych. Wymień kontynent, na którym w roku 2011 w porównaniu z rokiem 2000 nastąpiła największa zmiana w zużyciu surowców energetycznych,

5 / 5

5. Z pośród wymienionych państw wybierz to, które jest ważnym producentem rud metali

Your score is

The average score is 69%

0%

0%

Piątka z problemów współczesnego świata

1 / 5

1. Na mapie numerami 1–4 zaznaczono trasy wycieczek wyruszających z Warszawy. Zaznacz zdania prawdziwe

2 / 5

2. Na mapie zaznaczono wybrane państwa afrykańskie.

W tabeli zamieszczono wybrane informacje dotyczące państw zaznaczonych na mapie. Podaj nazwę państwa, które należy wpisać w miejscu oznaczonym literą C

3 / 5

3. Poniższe informacje odnoszą się do wybranych terytoriów na świecie o nieustalonym statusie politycznym w 2017 roku.

  1. Była kolonia hiszpańska. Nie rozstrzygnięto sporów o przynależność tego terytorium. Jedno z sąsiednich państw bezprawnie wcieliło obszar do swego terytorium, ale społeczność międzynarodowa nie uznała tej decyzji.
  2. Na terytorium trwa wojna między klanami od ponad 20 lat. Wskutek wojny domowej, chaosu, długotrwałej suszy oraz zaniku władzy centralnej występuje klęska głodu. Region zasłynął niechlubnie terroryzmem i piractwem morskim.
  3. Terytorium, na którym jedno z państw należących do Unii Europejskiej nie może sprawować władzy z powodu okupacji przez inne państwo ‒ członka NATO. Społeczność międzynarodowa ‒ oprócz jednego państwa ‒ nie uznała deklaracji niepodległości tego terytorium.
  4. Terytorium położone na obszarze państwa o liczebnej przewadze ludności wyznającej islam, ale zamieszkiwane głównie przez chrześcijan domagających się włączenia terytorium w obszar sąsiedniego państwa, z którym się utożsamiają.
  5. Terytorium położone w Europie na obszarze jednego z państw, które należy do Wspólnoty Niepodległych Państw i graniczy m.in. z jednym z członków Unii Europejskiej. Deklaracja niepodległości tego terytorium jest uznawana tylko przez dwie inne republiki nieuznawane przez społeczność międzynarodową ‒ Abchazję i Osetię Południową.

Który z powyższych opisów pasuje do terytorium Północnego Cypru?

4 / 5

4. Na mapie numerami od 1 do 4 oznaczono wybrane państwa świata. Dobierz do podanych informacji nazwę państwa oraz jego numer (np Polska, 1)spośród oznaczonych numerami na mapie, do którego te informacje się odnoszą.

Państwo, w którym większość ludności wyznaje islam. Wydzielone zostało z innego państwa w konsekwencji długoletniego konfliktu i działań zbrojnych. Nie jest uznawane przez wszystkie państwa świata.

5 / 5

5. Na mapie numerami od 1 do 5 oraz literami A, B oznaczono wybrane państwa.

Poniżej wymieniono informacje, z których część odnosi się do państwa A, natomiast reszta do państwa B.
Zaznacz informację odnoszącą się wyłącznie do państwa oznaczonego na mapie literą B.

Your score is

The average score is 42%

0%

0%

Piątka z rzeźby Polski

1 / 5

1. Spośród podanych obszarów zaznacz ten, który jest szczególnie zagrożony występowaniem osuwisk

2 / 5

2. Na mapie przedstawiono zasięgi plejstoceńskich zlodowaceń w Polsce. Podaj nazwę zlodowacenia, jako ostatnie przekształcało rzeźbę obszaru oznaczonego na rysunku literą A.

3 / 5

3. Zadanie wykonaj na podstawie fotografii przedstawiającej wejście do jednej z jaskiń zlokalizowanych na południu Polski. Uzupełnij zdanie: Skały, w których znajduje się jaskinia, należą do skał ....................................

4 / 5

4. Turysta zaplanował wycieczkę, której trasa przebiega wzdłuż polskiego wybrzeża: od granicy z Niemcami, aż do granicy z Rosją. Na trasie tej wycieczki są cztery obiekty spośród oznaczonych literami A−E. Ułóż właściwe obiekty w odpowiedniej kolejności zgodnie z trasą wycieczki. A. jezioro Łebsko B. klif w Jastrzębiej Górze C. Mierzeja Wiślana D. klif na wyspie Wolin E. jezioro Gopło

5 / 5

5. W którym z regionów Polski występuje forma rzeźby, której dotyczy ten opis: Forma rzeźby o nieckowatym kształcie i stromych zboczach, która powstała na skutek erozji podłoża w polu firnowym

Your score is

The average score is 59%

0%

0%

Piątka z klimatu, wód, roślinności i gleb w Polsce

1 / 5

1. Na mapie literami od A do D oznaczono wybrane pasy rzeźby Polski. Oceń które ze zdań jest błędne.

2 / 5

2. Na mapie literami A–D oznaczono stacje meteorologiczne, dla których w tabeli przedstawiono wybrane dane klimatyczne. Dla której ze stacji przedstawiono dane w trzecim wierszu tabeli?

3 / 5

3. Zaznacz nazwę jeziora, którego misa ma genezę podobną do genezy misy jeziora przedstawionego na rysunku.

Owalny kształt, duża głębokość...

4 / 5

4. Na rysunkach przedstawiono plany batymetryczne wybranych typów genetycznych jezior w Polsce, wykonane w różnej skali. Literą A zaznaczono jezioro, które zgodnie z typem genetycznym sklasyfikujemy jako

Informacja o dużym nachyleniu ograniczy nam możliwość wyboru do dwóch regionów. A który z nich wybrać, trzeba odczytać z wykresu.

5 / 5

5. Do którego z regionów zaznaczonych na mapie literami A-E dotyczy poniższy opis: duże nachylenie terenu decyduje o wysokim odpływie wody, który w tym regionie przeważa nad parowaniem

Your score is

The average score is 50%

0%

0%

Piątka z gospodarki Polski

1 / 5

1. Na mapie wybranego terenu w Polsce zaznaczono położenie czterech działek, na których rozważa się założenie plantacji.

Ze względu na czynniki przyrodnicze tylko jedna z działek jest odpowiednia do uprawy ciepłolubnych roślin, nietolerujących wiatru i płytkiego występowania wód podziemnych. Podaj litery, którymi oznaczono trzy niekorzystne lokalizacje.

2 / 5

2. Na wykresie przedstawiono wartość obrotów handlu zagranicznego Polski z jej głównymi partnerami handlowymi w 2014 roku. Łącznie państwa przedstawione na wykresie miały 55,6% udziału w imporcie i 48,1% udziału w eksporcie Polski.

Które z państwa zaznaczonych na wykresie, należy wpisać do tabeli w miejscu litery C?

3 / 5

3. Na fotografiach oznaczonych literami A−D przedstawiono wybrane obiekty znajdujące się w Polsce wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Na mapie oznaczono numerami od 1 do 5 wybrane miejscowości w Polsce.

Którą cyfrą na mapie zaznaczono miejsce, w którym znajduje się obiekt oznaczony literą B?

4 / 5

4. Zadanie wykonaj na podstawie mapy, na której przedstawiono województwa z podziałem na pięć kategorii według bilansu energii elektrycznej. Województwa o największych nadwyżkach energii elektrycznej oznaczono numerami 1–3.

Poniżej wymieniono czynniki, które mają wpływ na bilans energetyczny województw w Polsce.

Który z nich dotyczy województwa zaznaczonego na mapie numerem 3

5 / 5

5. Zadanie wykonaj na podstawie mapy warunków naturalnych dla rozwoju rolnictwa. Który z czynników ma wpływ na bardzo korzystną ocenę warunków w dla rozwoju rolnictwa na obszarze zaznaczonym cyfrą 3?

Your score is

The average score is 67%

0%

0%

Piątka z ludności Polski

1 / 5

1. Na mapie literami A–E oznaczono wybrane województwa. Oceń, czy poniższe zdanie jest prawdziwe:

Spośród województw oznaczonych literami na mapie, najwyższą gęstością zaludnienia charakteryzuje się województwo oznaczone literą B, a najniższą – oznaczone literą E.

2 / 5

2. Na mapie przedstawiono saldo migracji wewnętrznych w Polsce wg województw w 2010 r. Który z opisów dotyczy województwa śląskiego?

3 / 5

3. Na rysunku przedstawiono piramidę wieku i płci ludności Warszawy w 2016 r. Dokończ zdanie: W Warszawie w grupie wiekowej 25–45 lat podwyższony na tle Polski wskaźnik ... (1 lub 2) jest głównie skutkiem.... (A,B,C lub D)

4 / 5

4. Na wykresach 1 i 2 przedstawiono wybrane dane dotyczące ludności Polski w latach 2000−2011. Wykres 1. Struktura wieku ludności Polski w latach 2000−2011. Wykres 2. Stopa bezrobocia ogółem i w wybranych grupach wiekowych w Polsce w latach 2000-2011. Uzupełnij zdanie: Dzięki zmianie stopy bezrobocia w latach 2002−2008 obciążenie ekonomiczne osób zatrudnionych osobami pozostającymi poza systemem zatrudnienia w tym czasie się .................................................

5 / 5

5. Na wykresach 1 i 2 przedstawiono wybrane dane dotyczące ludności Polski w latach 2000−2011. Wykres 1. Struktura wieku ludności Polski w latach 2000−2011. Wykres 2. Stopa bezrobocia ogółem i w wybranych grupach wiekowych w Polsce w latach 2000-2011. Uzupełnij zdanie: Na podstawie wykresu 1. można stwierdzić, że w latach 2000−2011 współczynnik obciążenia demograficznego ludności w wieku produkcyjnym ludnością w wieku pozaprodukcyjnym się .................................................

Your score is

The average score is 62%

0%

Czujesz, że masz braki? Pomóż sobie wykorzystując materiały GeoEdukacji.